Biên Dịch Gói Tin và Sự Khác Biệt Với Auto Install (YUM, Apt-get,…)

Thông thường trên hệ thống Unix/Linux đa phần mọi người sẽ sử dụng các trình quản lý ứng dụng gói (apt-get, yum,…) để hệ thống tự động tìm cài đặt ứng dụng mong muốn, cụ thể hơn trong bài viết này tôi sẽ nói đến CentOS thuộc RedHat sẽ sử dụng: YUM – Yellowdog Updater, Modified: Là 1 […]

Bảo mật kết nối SSH

Hầu hết các kết nối điều khiển từ xa đến máy chủ Linux/Unix đều sử dụng SSH (Secure Shell) – OpenSSH. Thông thường với SSH Bạn đã được bảo vệ bằng việc mã hóa dữ liệu: Tuy nhiên, với các cấu hình SSH mặc định vẫn có thể sẽ bị tấn công đánh cấp thông tin và […]